مراحل درمانی بیمار با بی دندانی کامل با پروتز ثابت متکی برایمپلنت ( بخش دوم )

implant farsi film

بخش درمان پروتزی یک بیمار بی دندان با پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت جزو پیچیده ترین درمان های دندانپزشکی است. در بخش اول فیلم مراحل ارائه طرح درمان و قراگیری ایمپلنت شرح داده شد، در این بخش به شرح مراحل پروتزی درمان می پردازیم.

Comments are closed here.