مراحل درمان بیمار با بی دندانی کامل با پروتز ثابت متکی برایمپلنت ( بخش اول )

implant farsi film

درمان بیماران بی دندان با پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت نیاز به مراحلی دارد که انجام دقیق آنها موفقیت دراز مدت درمان را تضمین می کند. شاید بتوان چنین درمانی را از پیچیده ترین درمان های دندانپزشکی دانست که نیازمند رعایت نکاتی دقیق در مراحل مختلف طرح درمان ، انجام جراحی بازسازی های استخوانی ، جراحی قرارگیری ایمپلنت و قسمت های درمان پروتزی است.

 

در بخش اول این فیلم از مراحل تشخیصی و تعیین طرح درمان تا قرارگیری ایمپلنت ها شرح داده می شود و در بخش دوم به مراحل پروتز درمان پرداخته خواهد شد.

Comments are closed here.